ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ สพป.นครราชสีมา เขต 5

วันที่ 21 มิ.ย. 62  เวลา 13.00 น.  นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  เพื่อชี้แจงนโยบาย และตรวจเยี่ยม รับฟังความคิดเห็น นิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำ  พร้อมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการตรวจราชการดังกล่างข้างต้น  ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา   สพป.นครราชสีมา เขต 5   ในการนี้ ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ได้นำเสนอข้อมูลผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  ให้ผู้ตรวจราชการฯ ได้รับทราบในเบื้องต้น  และรับฟังความคิดเห็น นิเทศ แนะนำ เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป