++ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน +++

^^  วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน ประจำปี 2562  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้าน วัดโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

//  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรหน่วยงาน ประชาชนร่วมงานดังกล่าว  ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน  กำหนดดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชนคุณธรรม บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปี 2562  ในพื้นที่ 7  อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศาสนสถานและสถานศึกษาซึ่งเป็นกำลังในการขับเคลื่อนส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมแก่คนในชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประจำทุกเดือน ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน