สพม.3 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ตามหลักเกณฑ์คู่มือการคัดเลือกที่กำหนด โดยนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีสถานศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 13 แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง ขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง และขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง ซึ่งสามารถติดตามประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลดังกล่าวได้ในโอกาสต่อไป