เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (ประธานกรรมการ cluster 3) กล่าวรายงานและชี้แจงกรอบแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 3 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) รวม 11 เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 565 คน ณ โรงแรมเลิศธานี จ.สุพรรณบุรี  คลิกชมคลิป

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า จากการพูดคุยกันวันนี้ สพฐ. ต้องการเห็นพี่น้องชาวสุพรรณบุรีและในกลุ่ม cluster นี้ มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะในแต่ละจังหวัดจะต้องมีอัตลักษณ์และโมเดลของตัวเอง อย่างเช่น จังหวัดสุพรรณบุรีมีโมเดลอะไรที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของสุพรรณบุรีบ้าง ซึ่งทุกคนต้องหาคำตอบร่วมกัน และเดินทางไปด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ในด้านการศึกษามีส่วนไหนที่เราสามารถส่งเสริมและมีความสำคัญกับการศึกษาที่เราจะขับเคลื่อนไปสู่สากลได้ เพราะภารกิจของเราคือการสร้างเด็กให้เป็นคนดีคนเก่งของประเทศ ตอบโจทย์กับยุทธศาสตร์ชาติทั้งในเรื่องของความมั่นคง การแข่งขัน การพัฒนาการบริหารจัดการ และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

“สพฐ. ในฐานะเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งมีผลลัพธ์สำคัญ คือ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น NT, O-Net การอ่านออกเขียนได้ รวมถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน คาดว่าการประชุมหารือในวันนี้จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้นได้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

อัจฉรา ข่าว