สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Teleconference)  เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ

วันที่  26  มิถุนายน  2562    เวลา  13.30 น.  นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย /บุคลากรทางการศึกษาใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Teleconference)  เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ณ  ห้องประชุม 1    สพป.ชัยภูมิ  เขต 1