อ่างทองอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.  นายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  กล่าวพบปะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมเรื่อง  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”      โดยมี ดร.มโน  ชุนดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  เป็นประธาน   ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 800 คน ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. โดยมีวิทยากรจากหลักสูตจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ”  รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์”   ณ ห้องประชุมสังเวียน  พัฒน มงคล  โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง