เลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษ “ความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่างทฤ สพฐ. และ สอศ.”

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้เดินทางไปที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ความเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)” ในการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สอศ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 120 คน

สำหรับการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เกิดขึ้นจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้การจัดการศึกษาระหว่างระดับอาชีวศึกษา กับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านการบริหาร ข้อมูล การเรียนการสอน การแนะแนวสายอาชีพ ความร่วมมือการจัดทวิศึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหาร บูรณาการการเรียนการสอน และมีความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่าง สพฐ. กับ สอศ.

อัจฉรา ข่าว