ค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้พัฒนาจิตพัฒนาความรู้และเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกรีสอร์ท) ตำบลสะแกซำ อำเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานปิดและ มอบเกียรติบัตรการอบรมโครงการค่ายสร้างเสริมทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้มีการเรียนรู้ พัฒนาจิต โดยใช้กระบวนการรู้จักตนเอง ในการพัฒนาทักษะชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สามารถประเมินสภาวะสุขภาพของตนเองและสามารถเผชิญปัญหาพร้อมทั้งแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และมีทักษะในการดูแลตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ที่ถูกต้อง  โดยมีนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน อบรมระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

ปัจจุบันสังคมไทยประสบกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงและยังความเสียหายแก่คนไทยในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เสพเอง บิดา มารดา และญาติพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน จนถึงสังคมในวงกว้าง ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน เกิดความเสียหายทั้งเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ นับวันยาเสพติดมีการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น และได้แพร่ระบาดไปยังสถานศึกษา ก็คือ “ยาบ้า” ดังนั้น สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน สามารถรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะในการดูแลตนเองได้