ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินระดับสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินระดับสถานศึกษา การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษา และสามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการปฏิบัติและเสนอปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ โดยมีนางสาวสิตามน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางนงนุช ขันทองดี และนางยินดี กังสังข์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติหน้าที่งานด้านการเงินของสถานศึกษา ทั้ง 136 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1