สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต ปลุกพลัง “KID” พิชิตปัญหา และอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วินัยจราจร และเสริมสร้างคุณธรรม

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิต ปลุกพลัง “KID” พิชิตปัญหา และอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วินัยจราจร และเสริมสร้างคุณธรรม ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษาออมสินสมโภช 99 ปี วิทยานุสรณ์ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายประเสริฐ วาเล๊าะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานว่า ตามที่รัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจ อันแน่วแน่ที่จะลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม และได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องการได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมาย ที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ทักษะชีวิตเป็นสมรรถนะสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิดให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ดำเนินการโครงการค่ายทักษะชีวิต ปลุกพลัง “KID” พิชิตปัญหา และอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วินัยจราจร และเสริมสร้างคุณธรรม ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 17 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 หมู่ ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนละ 1 คน รวม 17 คน ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนละ 8 คน จำนวน 135 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 13 คน รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 165 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตร ฯ
ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กล่าวว่า ในสภาพสังคมปัจจุบันที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความล้ำสมัยของเทคโนโลยี การสื่อสาร ความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม หล่อหลอมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคน ที่บุคคลในสังคมต้องตั้งรับกับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมีวิจารณญาณ ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนต้องปรับตัว เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่นการปรับตัว อารมณ์และจิตใจ ความรุนแรง ยาเสพติด เพศ ฯลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ควบคู่กับการะบวนการ Neuro Linguistic Programming (NLP) ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวและจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เขาเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข