โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับมอบอาคารโรงอาหาร มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวรงค์ ประยูรวงศ์ กรรมการ เลขาธิการ และรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย นายธีระชัย  ขันธิกุล ผจก.ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท อายิโนโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และส่งมอบอาคารโรงอาหารมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย  ก้าวไกลสร้างชาติ” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายโสภา คำศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง นายสุวิชัย มะลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอุทัย สมใจเพ็ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นตัวแทนรับมอบ และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน และชาวชุมชนบ้านหนองบัวไชยวาน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายวรงค์ ประยูรวงศ์ กรรมการ เลขาธิการ และรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กล่าวว่า ตามที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินการโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริษัท  อายิโนโมะโต๊ะในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2553 โดยได้สนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวนทั้งสิ้น 50 หลัง  ในช่วงปี พ.ศ.2553 – 2557 และได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จึงได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ  โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กไทยในด้านโภชนาการ และสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร ด้วยการสนับสนุนการก่อร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดอบรมครูและบุคลากรแกนนำด้านโภชนาการ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 90 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2562 ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 90 ล้านบาท ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ในปีงบประมาณ 2561 จำนวนประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งในขณะนั้นโรงอาหารหลังเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งหลังจากที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งอาคารโรงอาหารหลังนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย นับเป็นโรงอาหารลำดับที่ 95  ของโครงการ ซึ่งโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยด้านอาหาร อีกทั้ง ส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กไทย  อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ และช่วยให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งต่อไปในอนาคต/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว