กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ ภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

เช้าวันอังคารที่  ๒๕   มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๐๐ น.  ที่วัดโนนสว่าง  ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง บุคลากรสำนักงานเขตฯ ได้ประกอบกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  ถวายปัจจัยไทยทาน ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันนี้เป็นวันพระ  ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗  การตักบาตร คือ การถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร จะรูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำหรือ เป็นครั้งคราวก็ได้  การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ  ผู้คนที่มาตักบาตรจะนำของทำทานต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหาร มาถวายพระ  ถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล  เป็นการแผ่ส่วนกุศลส่งถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว   วัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทานเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม  กิจกรรมทำบุญตักบาตร เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตพื้นที่การศึกษาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ ที่ในวันพระใหญ่ของเดือนได้ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่จะมาร่วมทำบุญตักบาตร