สพป.สกลนคร เขต 2 อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562   ดร.เจริญ  ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต  2 มอบหมายให้นายปริวัฎฎ์  พุกพูน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาการคำนวณโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด  รุ่นที่ 1-8 จำนวน 145 โรงเรียน  ซึ่งครูผู้สอนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลำดับขั้นต่อไป….ชุลีพร/ข่าว