สพม.37 จัดอบรมสภานักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติด

+++นายวันชัย  คำแห้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.37 จัดอบรมสภานักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนแกนนำในสังกัด สพม.37 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยเน้นบทบาทของนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้รอดพ้นจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้นักเรียนได้มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับเยาวชน นำกิจกรรมการฝึกอบรมไปเป็นต้นแบบ เป็นแกนนำ รณรงค์ชักชวน แนะนำ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือครู เพื่อน พี่ น้อง ในโรงเรียนให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่