ค่ายทักษะชีวิต ที่ สพป.อุทัยธานี เขต 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธนี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ปี พ.ศ.2562 ที่ห้องประชุมสะแกกรัง 2

ค่ายทักษะชีวิต ต้านยาเสพติดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนแกนนำให้มีความรู้ ความเข้าใจโทษและภัยของยาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคเอดส์ เพศศึกษา การหนีเรียน ติดเกมส์ ความประพฤติไม่เหมาะสม การทะเลาะวิวาท สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและปัญหาอื่น ๆ