สพม.3 ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติจากมหาวิทยาลัยจี่หนาน

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 ต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จัดตั้งหน่วยฝึกประสบการณ์สอนภาษาจีน และส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณะแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยจี่หนาน ได้เจรจาในประเด็นดังต่อไปนี้ ทุนการศึกษาของนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนของนักเรียน การอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูและผู้บริหารทางการศึกษา และการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยมีผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี 18 โรงเรียน และผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมประสิิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 9 โรงเรียนเข้าร่วมในงานนี้ด้วย