โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และยังเป็นการปลูกฝังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้กับเยาวชน ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน ให้เกิดความตระหนัก รู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว ปลูกฝังในการสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดธรรมธีราราม      (วัดป่าหลังโรงเลื่อย) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒