การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(เขตสุจริต)

เช้าวันพุธที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพเมืองทรายขาว  เดินรณรงค์สร้างจิตสำนึก ปลูกฝัง ป้องกันต่อต้านการทุจริต และจัดค่ายคุณธรรม “เรียนรู้ฐานความดี”ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) โดยมีการเดินรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนภายในหมู่บ้านทรายขาว และนำนักเรียนจำนวน ๑๒๑ คน แบ่งกลุ่มเข้าเรียนรู้ฐานความดี ๕ ฐาน ได้แก่ ฐานคิดดี พูดดี ทำดี ฐานวินัยดี สังคมดี ฐานจิตสาธารณะ ฐานตามรอยพ่อ พอเพียง และฐานซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน โดยทีมวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรสำนักงานเขต