สพม.19 อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความโปร่งใส (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้บริหารและบุคลากร  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในการตอบตัวชี้วัด และมีความรู้ความเข้าใจด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ตรวจสอบได้  โดยมีน.ส.กิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1 และน.ส.ฎามณี ลีกระจ่าง พนักงานไต่สวนปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า ชั้น 3 สพม.19

https://www.youtube.com/watch?v=Zs40AYkh1jk&feature=youtu.be