พิธีเปิดงานนิทรรศการและแสดงผลงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สพป.น่าน เขต 2

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2  เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและแสดงผลงานกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยโครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มบริษัท บี.กริม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 และ เขต 2 ได้ร่วมกันดำเนินการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ ฝึกการสังเกต การคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความเพลิดเพลินและสนุกสนานตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในเครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้นำเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลบ้านวันนักวิทยาศาสตร์น้อย และเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างหลากหลาย

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการและการดำเนินกิจกรรมจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา  วงค์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ และได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผ้สอนระดับปฐมวัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 และ เขต 2 ในการทำฐานการเรียนรู้และจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน ในการนี้มีรองผอ.สพป.น่าน เขต 1 และ เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ผอ.โรงเรียน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนรวมพิธีเปิดฯ ดังกล่าว ณ อาคารจันทน์ผา สพป.น่าน เขต 2