สพป.ชัยนาท จัดโครงการค่ายทักษะชีวิตรวมปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา สพป.ชัยนาท ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตรวมปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา สพป.ชัยนาท ปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การสื่อสารในโลกดิจิตอลส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงมีความจำเป็นเพื่อพัฒนาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของชาติ ทักษะชีวิตวัยรุ่นไทยในศตวรรษที่ 21 ควรรู้เท่าทันเทคโนโลยีหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยใช้หลักคุณธรรมให้อยู่ร่วม อยู่รอดและอยู่อย่างมีความหมาย พร้อมเรียนรู้และใช้ความรู้เติบใหญ่อย่างมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคฐานเทคโนโลยี สู่การพัฒนาเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนแกนนำ สามารถนำความรู้ทักษะชีวิตเพื่อขยายผลให้เด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงและวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้พิษภัย  วิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรียนรู้ยึดถือปฏิบัติในวิถีชีวิต ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน 3 อำเภอ คือ  อำเภอหันคา อำเภอเนินขาม และ อำเภอหนองมะโมง จำนวน 120 คน โดยจัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 มิ.ย. 62 ณ โรงเรียนอนุบาลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท