ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 (พนาศึกษา) ประจำปี 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 (พนาศึกษา) ประจำปี 2562 กล่าวรายงานโดยนายถวิล พนมเขต ผอ.รร.บัวดงมันวิทยา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพ RT, NT, และ O-Net ให้ผู้เข้าประชุมมีเทคนิคการสอน วิธีการสอน รูปแบบการสอน ออกแบบนวัตกรรมการสอน และสามารถผลิตสื่อตามกระบวนการ PLC ได้ และนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น ก่อนการประชุมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนาศึกษา พร้อมกล่าวชื่นชม ประธานกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้จัดการประชุมในครั้งนี้ และร่วมกันใส่เสื้อทีมแจ็คเก็ตสีเหลือง ซึ่งแสดงถึงการทำงานเป็นทีม ถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในการทำงานร่วมกัน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยทฤษฎี PLC นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด