สพป.เลย เขต ๒ จัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอภูกระดึง

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือลูกเสือที่เป็นแกนนำของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอภูกระดึง จำนวน ๘ โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  ๑๑๙  นาย  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การอบรมจัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือที่ผ่านการอบรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านห่างไกลยาเสพติด  รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด มีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งชุมชนภายนอกสถานศึกษา  ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวว่า  ในปัจจุบันสังคมของเรามีสิ่งต่าง ๆ ที่จะมาชักจูง เหนี่ยวนำไปในทางที่ไม่ดีที่เสื่อม โดยเฉพาะยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญและเป็นบ่อเกิดในการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กนักเรียนในวัยมัธยมศึกษา เป็นวัยที่ล่อแหลมต่อความเสี่ยงเหล่านี้ ถ้าเราสามารถครองตนด้วยการใช้สติไม่ให้หลงผิดไปในทางที่เสื่อม เราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้  ในการมาอยู่ค่ายช่วง ๒-๓ วันนี้สิ่งที่จะฝากคือ ขอให้ทุกคนมีความอดทน  ตั้งใจ มีระเบียบวินัยเคารพกฎ กติกา มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความสามัคคี และเราก็จะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ออกจากค่ายลูกเสือไปด้วยความภาคภูมิใจและสง่างาม และกลับไปนำพาพี่ ๆ เพื่อน ๆน้อง ๆที่โรงเรียน ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามที่เราได้มาเข้ารับความรู้ในค่ายให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป