พระราชบัญญัติ

พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546

พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562