สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ตรวจ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน

วันที่  28   มิถุนายน  2562   คณะกรรมการตรวจ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)  ณ โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา อ.เมืองชัยภูมิ   เพื่อติดตามการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา   เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานฯ  ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ สตง.  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา/ ครู/นักเรียนให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ