ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความสะดวกในกำรให้บริกำร
2. ด้านข้อมูล
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ด้านกระบวนการให้บริการ
5. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน/ภายนอกอาคาร

ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ