การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน