หลักเกณฑ์ วิธีการบรรจุ คัดเลือก พัฒนา ประเมิน บุคลากรอื่น 38 ค (2)

ว 10 2548_การประเมินบุคคลผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)

ว 8 2556_มาตรฐานตำแหน่งชอง 38 ค(2) ทุกสายงาน

ว 16 2556_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 38 ค(2) ภาคใต้

ว 15 2560_มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ว 30 2560_หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย โอนมาเป็น 38 ค. (2)

ว 11 2561_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ว 8 2562_หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง