การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

คู่มือการประเมิน ITA ปี 2562 (หน่วยงานในสังกัด สพฐ.)

รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2560 (หน่วยงานในสังกัด สพฐ.)

รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2561 (หน่วยงานในสังกัด สพฐ.)1

รายงานผลการประเมิน ITA ปี 2561 (หน่วยงานในสังกัด สพฐ.)2

สพป.สพม.ว1710_แจ้งผลการประเมิน ITA ปี 2561

หนังสือเชิญเข้ารับรางวัล NACC Awards 20181

หนังสือเชิญเข้ารับรางวัลITA Awards

การประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. อย่างต่อเนื่อง (3 ปี ซ้อน)