โครงการพัฒนาองค์กร สพป.ชัยภูมิ เขต 2

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด กว่า 70 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.ตราด ตามโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด และคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ศึกษาดูงานเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริต ณ สพป.จันทบุรี เขต 2 โดยมี นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 และคณะให้การต้อนรับอย่างกัลยาณมิตร หลังจากนั้น ได้ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำองค์ความรู้กำหนดนโยบายการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป