โครงการอ่านออกเขียนได้

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562   นายปริวัฎฎ์   พุกพูน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ซึ่งได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปิดการอบรมโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนักเรียน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ได้พัฒนาความรู้และทักษะการอ่านออกเขียนได้ ยกระดับคะแนนผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)  วิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามรถผ่านคะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป และพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่จะยกระดับคะแนน (O-Net) วิชาภาษาไทยของจังหวัดสกลนครทำให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต  2  ….ชุลีพร/ภาพ/ข่าว