รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุนรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการแข่งขันและถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุนรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ร่วมกันดำเนินการจัดแข่งขัน และถ่ายทอดสดอากาศยานปีกหมุนรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบิน “ทรงเป็นยอดกษัตริย์นักบิน” ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย และให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางกลศาสตร์ ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการบินให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สิ่งสำคัญยิ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศสำหรับผู้ชนะการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสดรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

ด้านนายสุธี บุญญะถิติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้จัดโครงการค่ายอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยานและแข่งขันอากาศยานปีกหมุน “หนูน้อยจ้าวเวหาชายแดนใต้” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. จัดค่ายอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน “โดรนอัจฉริยะ 2 (Smart Drone 2) หนูน้อยเจ้าเวหาชายแดนใต้ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี มีโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 ทีม รวม 300 คน
2. จัดการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 100 ทีม รวม 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ดังนี้
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบิน “ทรงเป็นยอดกษัตริย์นักบิน”
2. เพื่อให้นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทางกลศาสตร์ ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการบินให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ซึ่งผู้จัดการแข่งขันได้กำหนดรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก นายสนิม แย้มเกสร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท
4. รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
5. รางวัลชมเชย จำนวน 12 รางวัล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

โดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นางปราณี สุวรรณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายจุมพล ทองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี คณะครู นักเรียน และแขกผู้เกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันครั้งนี้

ภาพ/ข่าว…นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก