ท่านรองสุภาพ กาวิ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ ของกลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

^^^^^ วันนี้ นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ ของกลุ่มโรงเรียนภูผาลีลาวดี อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
/// โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นเพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ มีลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว จำนวน 550 คน
++และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ สมเด็จพระนางเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาณณวดี องค์อุปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้มีการถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่ได้กำหนด วันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และวันที่ 1 กรกกฏาคม 2544 เป็นวันที่มีการตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ++ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน+++

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน