ลูกเลือ เนตรนารี สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาการลูกเสือขึ้นในประเทศ มีลูกเสือและเนตรนารีในสังกัดสพฐ. สังกัดสถานศึกษาเอกชน สังกัดมัธยมศึกษา และสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมเดินสวนสนาม โดยมีนางเพียงพิชญ์ สังข์คีรี ผู้ตรวจการสำนักงานลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เป็นการปลูกฝั่งให้เด็ก เยาวชนมีระเบียบวินัย เป็นคนดี เสียสละ ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาศักยภาพของคนไทย โดยกระบวนการลูกเสือเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากิจการลูกเสือ ด้านการพัฒนากิจการลูกเสือ จัดงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำนวน 6 ศูนย์ ส่งผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ภายใต้” ดำเนินการจัดงานวันวชิราวุธอีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/พิมพ์ชนก  ภาพ