ลูกเสือพินิจ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือบุญญานุสาสน์จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เยี่ยมและให้กำลังใจคณะลูกเสือพินิจ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม จากโรงเรียนภัทรบพิตร วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วิทยาลัยเบญจเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ที่ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสริมสร้างให้ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะชีวิต โดยการร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบๆ ค่ายลูกเสือบุญญานุสาสน์จังหวัดบุรีรัมย์ให้ดูเป็นระเบียบ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ร่มรื่น