จังหวัดนครปฐม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมีกนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานการดำเนินงานกิจการลูกเสือของจังหวัดนครปฐม นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศุึกนครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยหน่วยงานราชการร่วมพิธี ในปีนี้ การดำเนินกิจการลูกเสือของจังหวัดนครปฐม ดังนี้ จัดตั้งกองลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน 20 กอง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน 250 คน การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่ ประเภทผู้บริหาร ประเภทผู้สอน และประเภทผู้สนับสนุน จำนวน 4 คน เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 คน ระดับประเทศ (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) ประเภทผู้สอน จำนวน 1 คน นางสาวโสภิต จิรัญดร ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประเภทผู้สนับสนุน จำนวน 3 คน นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำท่าโพ นายสืบพงษ์ คนหลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม นายวราพงษ์ แดงสำอาง ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมประเภทผู้บริหาร จำนวน 1 คน นายสามารถ ศิริสมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพญา ประเภทผู้สนับสนุน จำนวน 1 คน นางสาวฐาปณี พวงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 


วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยให้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของลูกเสือจังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสัมพันธ์กับจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราช ทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับแปรพระราชฐาน เพื่อประทับพักผ่อน อิริยาบถ เพราะมีธรรมชาติที่งดงาม ร่มเย็น อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวนพระราชหฤทัย ครั้งแรกได้ทรงสร้างพลับพลา ที่ประทับชั่วคราวในดงไผ่ บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรปัจจุบัน ต่อมามีพระราชดำริสร้างพระราชวังสนามจันทร์ไว้เป็นเมืองหลวงที่สอง และได้ดำเนินการสร้างพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยมีพระที่นั่งต่าง ๆ ดังนี้ คือ พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระที่นั่งตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระที่นั่งตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ นอกจากนี้ ยังสร้างอนุสาวรีย์ย่าเหล เรือนทับแก้ว เรือนทับขวัญ เทวาลัย พระพิฆเณศวร์ ดังที่ปรากฏในสายตาของลูกเสือในขณะนี้ ในสมัยนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับอยู่ ณ ที่นี้เป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ พระองค์ท่านได้จัดตั้งกองลูกเสือหลวง ทรงจัดให้มีการซ้อมรบเสือป่า พร้อมทั้งได้พระราชทานให้โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเป็นกองลูกเสือหลวงอีกกองหนึ่ง ให้มีสิทธิ์แต่งตัวสวยงามเป็นพิเศษ คือ ขอบหมวกมีขลิบสีเหลืองเสียบขนนกยาว ซึ่งกองลูกเสือหลวงก็ได้มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยแล้ว ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน และเกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือเป็นอย่างมาก พี่น้องลูกเสือทั้งหลายจึงควรภูมิใจในจังหวัดนครปฐม และสถานที่แห่งนี้เป็นพิเศษ ควรดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมากระทำพิธีในวันสำคัญนี้ และในวันนี้มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน ในการนี้ ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมให้โอวาทว่า กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ อดทน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญยิ่ง ในการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ซึ่งจะนำความสงบมาสู่สังคมและบ้านเมืองสืบไป

 

กดชมภาพ ตามลิงค์