สพม.34 ดำเนินการวางแผนจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร Big Data

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร Big Data ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทั้งนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบโครงสร้างที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานกำหนด ระยเวลา 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562)อาทิ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป, ข้อมูลพื้นฐานงานบุคคล, ข้อมูลพื้นฐานด้านคุณภาพการศึกษา, สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข , ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีระบบที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ดังนี้ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC, ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS, ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา SESA, ระบบ E-Budjet, ระบบ P-OBEC ,ระบบนักเรียนยากจน CCT, ระบบรายงานยาเสพติดระดับจังหวัด NISPA ,ระบบฐานข้อมูลดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา, ระบบโปรแกรมทะเบียนวัดผล SGS, ระบบข้อมูลนักเรียนรวม SET, ระบบ Secondary เป็นข้อมูล GPA, ข้อมูล O-NET , ข้อมูลมาตรฐานกลาง, ระบบใช้แลกเปลี่ยนกับสำนักทดสอบ EPCC 2, ระบบของกระทรวงพลังงาน E-Report ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานจัดรวมรวบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร Big Data ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กำหนดแนวทางวางแผนการดำเนินงานเพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นำมาไว้รวมกันในที่เดียว แล้วนำมาจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผลคล้ายคลึงกัน แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นรูปแบบข้อมูลเพื่อเอาเข้าระบบคลังข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล เพื่อสะดวกในการสืบค้นต่อไป