สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒
“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

** เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นอ่านสาร “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด และกล่าวนำคำปฏิญาณตน โอกาสนี้ ได้พบะปะบุคลากรสำนักงานให้เห็นโทษภัยยาเสพติด แล้วจึงร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ อาคารวิทยบริการ บริเวณ สพป.สระบุรี เขต ๒

สุกัญญา หมั่นจิตร์