สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดประชุมสัมมนาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นใหม่..

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดประชุมสัมมนาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นใหม่..

// เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นใหม่ สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ จำนวน ๓๗ ราย และในเวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาดังกล่าว โดยได้พบปะและใ้ห้โอวาท มอบแนวทางในการบริหารงานให้ผู้เข้าประชุม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย จ.สะรบุรี

สุกัญญา หมั่นจิตร์