สพป.สระบุรี เขต ๒ รับการติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑..

สพป.สระบุรี เขต ๒ รับการติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑..
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ทั้ง ๓ ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ น.ส.ศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ ๑ ในโอกาสติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน **การติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดระยะห่าง เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่าง สพฐ.กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้สะท้อนสิ่งดีงาม สภาพปัญหาและแนวทางให้ สพฐ.รับทราบ หรือแก้ไขในการลดภาระงานเพื่อเพิ่มคุณภาพผู้เรียนให้มีสัมฤทธิผล ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒

สุกัญญา หมั่นจิตร์