สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาดำเนินการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาดำเนินการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและการสร้างความเข้าใจในการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียน ตามตัวชี้วัดรายชั้นปี ปีการศึกษา 2562  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1  เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อใช้ในการเสนองบประมาณ ปี 2563 สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ มีจำนวน 76 คน จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 จำนวน  38  โรง