การอบรมพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาการพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา” ณ ห้องประชุมฟ้ามณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  โดย ดร.เอกชัย  โกมลกิตติ์ หัวหน้าโครงการฯ ผู้แทนกองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันใน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองส่งเสริมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และสโมสรลูกเสือนเรศวร วัตถุประสงค์การจัด เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้/เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริม พัฒนาทักษะชีวิตผ่านการทำกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการดำเนินงาน และความสามารถในการแก้ปัญหา  ให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมทักษะชีวิต และกิจกรรมยาเสพติด  จัดอบรมในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ผู้รับการอบรมเป็นครูแกนนำลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดร.เยี่ยม วรอินทร์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก  ดร.จุฬาภรณ์ ศรีฉิม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม ดร.ไพบูลย์  มันตระสูตร นายกสโมสรลูกเสือนเรศวร  ด.ต.ชูชาติ ภิวงศ์ วิทยากรประสานงานลูกเสือชาวบ้าน ที่ 31 และวิทยากรจากสโมสรลูกเสือนเรศวร เป็นวิทยากรให้ความรู้

                     ปชส.พิษณุโลก เขต 1 :ภาพ/ข่าว