สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  ”

กลุ่มนิเทศติดตามฯ   สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  ” ในวันที่ 2  กรกฎาคม 2562  ณ. ห้องประชุม 1   เพื่อชี้แจงการนิเทศการศึกษาเพื่อให้การแนะนำ  ช่วยเหลือ  การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัด   ในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/การยกระดับผลสัมฤทธิ์/การจัดการเรียนการสอน/การอ่านออกเขียนได้/การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLIT/DLTV /การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นต้น   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/ศึกษานิเทศก์/ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ชัยภูมิ เขต 1   โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานฯ