สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1 ประจำปี 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 1 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเด็กเยาวชนและโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และปลูกฝังทัศนคติค่านิยม ที่ดีต่อระบอบประชาธิปไตย ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และประเทศชาติ มีตัวแทนประธานสภานักเรียนโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 82 คน และมีนายพงศ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) นายจิรศักดิ์ ขันอาษา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี พร้อมคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี