โครงการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ให้จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก Top Supermarket กิจกรรมของโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตลอดจนแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการใช้ห้องสมุดและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างกว้างขวาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านหนังสืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 เล่มโรงเรียนที่จัดกิจกรรมรักการอ่านให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอความคิดและสนับสนุนให้เกิดการอ่านกับเพื่อนๆในสังคมออนไลน์ กิจกรรมในระยะที่ 1 นี้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุด จำนวน 14 โรงเรียน ในสังกัดสพม.1 สพม.2 สพม.3 สพป.กทม. สพป.นนทบุรี สพป.ปทุมธานี สพป.นครปฐม และ สพป.สมุทรปราการ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูบรรณารักษ์ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบและคณะทำงานรวม 60 คนสำหรับกิจกรรมวันนี้ถือเป็นการประชุมการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้ร่วมระดมความคิดเห็น ร่วมกันตลอดจนกำหนดเป็นแผนงานภาคปฏิบัติที่จะให้เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน 2562

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุม ปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กล่าวต้อนรับ ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ดร.ธนารัชต์ สมคเณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ร่วมพบปะผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

เน ภาพ/หนึ่ง ข่าว