สพป.ชัยภูมิ เขต2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนฐานข้อมูล (BIG DATA)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนฐานข้อมูล (BIG DATA) สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาแนวทาง วิธีการ และรูปแบบในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต่อไป