สพป.ตาก เขต 1 จัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ร.ร.ขยายโอกาส

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ร.ร.ขยายโอกาส ในเขตอำเภอเมืองตาก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดเป็นอย่างดี   เพื่อให้ครู และนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใช้กระบวนการทางลูกเสือในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีภูมิคุ้มกันทางยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนได้.