สพม.36 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ    ป้องกันการทุจริต พัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ประจำปี 2562        ณ  ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด แล เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว