สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนพันธุ์ใหม่ ทำความดีด้วยใจ หลักสูตร “เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี”

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนพันธุ์ใหม่ ทำความดีด้วยใจ หลักสูตร “เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี” ของโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อ.บ้านผือ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ โดยมีนักเรียนที่เข้าอบรมฯ ( ป.๑ – ๖ ) รวมทั้งหมดจำนวน ๕๙๖ คน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ให้เยาวชนไทย ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ อุดมการณ์คุณธรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ วิทยากรได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ในการอบรมครั้งนี้