การอบรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผล O-NET ปีการศึกษา 2561 เป็นฐาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสะท้อนภาพ พัฒนาตนโดยนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 เป็นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่มาตรฐาน โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และจุดเน้นเชิงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยอาศัยฐานรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามความจำเป็นและความต้องการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีความพร้อม เสริมสร้างความเป็นเลิศจุดที่มีความเข้มแข็ง และเร่งพัฒนาจุดอ่อน ในการดำเนินงานสนับสนุน ส่งเสริม และจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนานักเรียนตามศักยภาพที่สูงสุดของบุคคล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ จึงจัดอบรมให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้วิธีวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ของตนเองในการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นการสะท้อนให้เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เคยผ่านมาว่าส่วนใดยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หรือส่วนใดดีอยู่แล้ว จะเพิ่มพูนความน่าชื่นชมต่อไปได้อีกในส่วนไหนอย่างไร ซึ่งจะส่งผลให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน และวิธีการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนต่อไป ซึ่งจะมีแนวทางจากการสนับสนุน ส่งเสริมจากสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยจัดการอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือวันที่ 29 -30 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าอบรมครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล โดยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ทุกคน และครูกลุ่มนางฟ้าภาษาไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้